Privacyverklaring | Feenstra Rijn Lijn

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Feenstra Rijn Lijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Feenstra Rijn Lijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Feenstra Rijn Lijn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verzamelen:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden bij Feenstra Rijn Lijn verzamelt en verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Wanneer u een boeking maakt bij Feenstra Rijn Lijn

 • Geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geboortedatum van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers;
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) van de hoofdboeker;Contactgegevens van de hoofdboeker: telefoonnummer(s) en e-mailadres;
 • Relevante door u verstrekte medische gegevens en speciale wensen zoals een dieet of in verband met een beperking (preferenties en essenties ten aanzien van uw boeking);
 • Door u verstrekt telefoonnummer en (eventueel) naam van een "thuisblijver" welke wij in geval van nood kunnen benaderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het informeren van de betrokkenen dat wij over zijn/ haar gegevens beschikken.

In sommige gevallen worden er de volgende aanvullende gegevens gevraagd:

 • Bij de reizen over de Donau wordt gevraagd om uw paspoortgegevens (het BSN-nummer hebben wij nooit nodig);
 • Wanneer u reist met hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld een rollator of rolstoel) kan het voorkomen dat wij u vragen om een formulier in te vullen en daarbij informatie te vertrekken over het betreffende hulpmiddel;
 • Uw bankrekeninggegevens indien er bijvoorbeeld een restitutie moet worden gerealiseerd in verband met een onvolkomenheid of klacht;
 • Bij boeking door minderjarige reizigers vragen wij om een (schriftelijke) ouderverklaring. In een aantal gevallen wordt hierbij tevens om een kopie paspoort van de ouders/voogd gevraagd.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief

 • E-mailadres;
 • Geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam.

Wanneer u zich aanmeldt voor (reclame) uitingen per post

 • Geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Straat, huisnummer, postcode en woonplaats.

Wanneer u deelneemt aan onze beursactie

Persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en verdere door u verstrekte informatie die u achterlaat wanneer u deelneemt aan onze beursactie.

Wanneer u contact met ons opneemt:

Persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en verdere door u verstrekte informatie die u achterlaat wanneer u, in welke vorm, contact met ons opneemt.

Wanneer u onze website bezoekt

Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

CraftSessionId
Verloopt na het afsluiten van de browser; noodzakelijk voor het website bezoek.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om de kwaliteit van de site te verbeteren. Gegevens die we hiervoor opslaan zijn anoniem en delen we niet met andere gebruikers van Google Analytics of diensten van Google. Ook IP-adressen zijn gemaskeerd. Hieronder een uitleg van de verschillende cookies:

_ga
Verloopt na 2 jaar; om gebruikers te onderscheiden.

_gid
Verloopt na 24 uur; om gebruikers te onderscheiden.

_gat
Verloopt na 1 minuut; om aanvragen naar de Analytics server te beperken.

HotJar

HotJar is ook een tool om de site beter te laten werken en deze tool slaat ook gegevens van bezoekers op. Die zijn anoniem en die delen we niet met andere gebruikers van HotJar. Hieronder een uitleg van de verschillende cookies:

__hstc
Verloopt na 2 jaar; om gebruikers te onderscheiden.

__hssc
Verloopt na 30 minuten; om een sessie van een gebruiker te volgen.

__hssrc
Verloopt na het afsluiten van de browser; voor het starten van een surfsessie op Feenstrarijnlijn.nl.

_hjIncludedInSample
Verloopt na 1 jaar; deze sessie-cookie verteld HotJar of de sessie als monster gebruikt wordt.


Het verwerken van persoonsgegevens:

We verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden.

Om contact met u op te nemen

Wij gebruiken uw gegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats), telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te nemen wanneer:

 • Wanneer u een boeking hebt gemaakt;
 • Wanneer u informatie bij ons heeft opgevraagd;
 • Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief;
 • Wanneer u heeft deelgenomen aan een winactie;
 • Wanneer u een klacht heeft ingediend.

Om de reis die u geboekt heeft te verzorgen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het vastleggen en uitvoeren van de door uw geboekte reis.

De volgende gegevens worden hiervoor gebruikt:

 • Geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en geboortedatum van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers;
 • Relevante door u verstrekte medische gegevens en speciale wensen zoals een dieet of in verband met een beperking;
 • Aanvullende door u verstrekte gegevens met betrekking tot uw mobiliteit en/of gezondheid.

Persoonsgegevens van je reisgenoten

 • We gebruiken persoonsgegevens van anderen die door u zijn aangeleverd, bijvoorbeeld van de mensen die op uw boeking staan omdat u samen op vakantie gaat.
 • Als u de persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet u er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat u deze gegevens mag aanleveren. Zorg er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Feenstra Rijn Lijn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Feenstra Rijn Lijn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Telefoonnummer, E-mailadres.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Feenstra Rijn Lijn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Feenstra Rijn lijn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam,
 • straat, huisnummer, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer(s), E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van de website;
 • Het verzorgen van uw reis aan boord van de schepen;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de verzending van de brochure en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder/verzorger of wettelijke voogd.

Bewaartermijn

Feenstra Rijn Lijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Feenstra Rijn Lijn van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Feenstra Rijn Lijn
Rijnkade 12
6811 HA
ARNHEM
Tel: 026-4452805
E-mail: info@feenstrarijnlijn.nl